• Úvod

        • Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) je základným dokumentom školy. Tvorí druhú úroveň participovaného modelu riadenia školy. Riadi sa požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu (ŠtVP), vychádza z cieľov a zamerania materskej školy. Po dvojročnom období sa ŠkVP LUPIENOK revidoval a upravoval na základe nových podmienok MŠ, ktorá sa rozšírila o štvrtú triedu. Evalvácia ŠkVP LUPIENOK sa opierala o skúsenosti pedagogických zamestnancov, analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti a analýzu dotazníka od rodičov.