• Zápis deti do MŠ na šk.rok 2022/2023

    • Podmienky prijímania detí do materskej školy

     1. Zákonné podmienky:

     a. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je

     predprimárne vzdelávanie povinné.

     b. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má

     trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“),a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do

     31.augusta 2022.

     c. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

     d. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené

     vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných

     možností školy.

     Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne

     vzdelávanie povinné.

     e. Do materskej školy sa deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu

     školského roka neprijímajú, iba v prípade voľnej kapacity pri odchode iného dieťaťa.

      

     Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY , ktorá je na hlavnej stránke MŠ.

     Formulár žiadosti je k dispozícii na webových stránkach Materskej školy.

     Zákonný zástupca dieťaťa pri preberaní rozhodnutia o prijatí  predloží nasledovné dokumenty:

     1. Kompletne vyplnenú a vytlačenú Prihlášku  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilostiNa potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

     2. Rodný list dieťaťa (kópiu).

     3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného

     zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Prihlášky diaťaťa do MŠ sa podľa odporúčania MŠVaV SR podávajú v čase určenom riaditeľom MŠ , dátum podávania prihlášok je vopred oznámený na web-stránke materskej školy.